เป้าหมายโครงการ

โครงการอบรม MikroTik Academy
หลักสูตรอบรม MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)

หลักสูตรอบรมอุปกรณ์  MIKROTIK  MTCNA หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และทักษะเบื้องงต้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในตัวอุปกรณ์ MIKROTIK ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น จนสามารถนำไปใช้งานได้ โดยการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง และมีความประสบการใช้งานอุปกรณ์จริงช่วยให้นักศึกษาผู้เข้าอบรมสามารถแก้ปัญหา และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกับเทคนิคการใช้อุปกรณ์ MikroTik สามารถนำความรู้ไปใช้ต่อไป 
ความรู้ที่จะได้รับเมื่อจบหลักสูตร

  • สามารถใช้งานอุปกรณ์ RouterOS RouterBoard ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทดสอบการใช้งานและแก้ไขปัญหาเบื้อองต้นได้
  • สิทธิ์ในการสอบ MTCNA ฟรี
  • เตรียมความพร้อมอบรมหลักสูตรเฉพาะด้าน MikroTik

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
–    เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
–    มีความรู้ด้าน Network พื้นฐาน
–    เข้าใจเรื่อง IP Address/ Subnet/ Gateway
–    มีความสนใจใช้งานอุปกรณ์ MikroTik
อุปกรณ์ประกอบการอบรม (ปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริง
–    อุปกรณ์ MikroTik ที่มี Wireless & port LAN
–    Computer
–    อุปกรณ์สายแลน
–    อุปกรณ์ Switch ใช้ทดสอบ
–     Link Internet
จำนวนผู้เข้าอบรม    รับจำนวน  25  คน
บริการอาหารว่างเช้า-บ่าย
ระยะเวลาการอบรม 
ระยะอบรม 3  วัน  เวลาอบรม 09.00-17.00 น.
ฟรี  สิทธิ์สอบ Certified  MTCNA วันสุดท้ายการอบรม (Online Exams MTCNA)