สถานที่ฝึกอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 106 ชั้น  1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย