วัตถุประสงค์ของโครงการ

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย Switch Mikrotik และสอบใบรับรองหลักสูตร  MikroTik  Certified Network Associate (MTCNA) ให้กับนักศึกษาตามโครงการศูนย์สอบ MikroTik Academies  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาที่มีความสนใจสอบใบรับรอง MikroTik  Certified Network Associate (MTCNA) เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงาน และศึกษาต่อด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี      ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดอบรมขึ้น จำนวน 3 วัน
ณ ห้องอบรม คอมพิวเตอร์ 106 ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอให้คณะแจ้งประกาศนักศึกษาที่มีความสนใจเข้ารับการอบรม
สามารแจ้งรายชื่อได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทรศัพท์ภายใน 1055  ,  1052  หรือ    โทรศัพท์ 042-811-072